Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan
07-04-2016

Ferslach fan de fernijde opstartjûn fan de FNPj op 11 desimber 2015 yn "it Smelnehûs" yn Drachten.

Jetske Lysbeth fan it Haadbestjoer hjit alle  oanwêzigen fan herte wolkom  yn de boargemasterkeamer fan it eardere gemeentehûs fan Drachten.  Tefoaren binne safolle mooglik jonge leden telefoanysk befrege hoe't hja tsj ...

FNP Fryslan
05-04-2016

Temajûn Takomst fan Fryslân in grut súkses


 


Op 9 septimber wie yn Ljouwert de debatjûn fan de FNPjongerein mei as tema: de takomst fan Fryslân. It wie no al de twadde kear dat de FNPjongerein syn temajûn yn it ferboude gymnastyklokaal fan debatsintrum De Bres hold. ...

FNP Fryslan
15-02-2014

Douwe Bijlsma postúm earelid EFA

Kroan op alle wurk foar Fryslân en Europa ...

FNP Fryslan
17-11-2013

Fakatuere foar stazjêr by de CMC yn Brussel

Bist jong en sikest in leuk plak as trainee yn Brussel? ...

FNP Fryslan
31-10-2013

Frysk perspektyf foar jongerein!

Sjoch it filmke fan de FNP hit 'Wurkje tegearre' fan Ruben de Vries mei Johannes Rypma, tekst oerset troch Michiel de Waal: ...

FNP Fryslan
24-09-2013

In memoriam Douwe Bijlsma

Wy binne djip rekke troch syn hastich ferstjerren ...

FNP Fryslan
15-09-2013

Temajûn Takomst fan Fryslân in grut súkses

Op 9 septimber wie yn Ljouwert de debatjûn fan de FNPjongerein mei as tema: de takomst fan Fryslân. It wie no al de twadde kear dat de FNPjongerein syn temajûn yn it ferboude gymnastyklokaal fan debatsintrum De Bres hold. Humorfol d ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLD2022 FNP Fryslân - Disclaimer