Ús blochs en podcasts

NIJS


07-04-2016

Ferslach fan de fernijde opstartjûn fan de FNPj op 11 desimber 2015 yn "it Smelnehûs" yn Drachten.

Jetske Lysbeth fan it Haadbestjoer hjit alle  oanwêzigen fan herte wolkom  yn de boargemasterkeamer fan it eardere gemeentehûs fan Drachten.  Tefoaren binne safolle mooglik jonge leden telefoanysk befrege hoe't hja tsj ...

05-04-2016

Temajûn Takomst fan Fryslân in grut súkses


 


Op 9 septimber wie yn Ljouwert de debatjûn fan de FNPjongerein mei as tema: de takomst fan Fryslân. It wie no al de twadde kear dat de FNPjongerein syn temajûn yn it ferboude gymnastyklokaal fan debatsintrum De Bres hold. ...

15-02-2014

Douwe Bijlsma postúm earelid EFA

Kroan op alle wurk foar Fryslân en Europa ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLD2019 FNP Fryslân - Disclaimer