NIJS


FNP Fryslan
07-04-2016

Ferslach fan de fernijde opstartjûn fan de FNPj op 11 desimber 2015 yn "it Smelnehûs" yn Drachten.

Jetske Lysbeth fan it Haadbestjoer hjit alle  oanwêzigen fan herte wolkom  yn de boargemasterkeamer fan it eardere gemeentehûs fan Drachten.  Tefoaren binne safolle mooglik jonge leden telefoanysk befrege hoe't hja tsj ...

FNP Fryslan
05-04-2016

Temajûn Takomst fan Fryslân in grut súkses


 


Op 9 septimber wie yn Ljouwert de debatjûn fan de FNPjongerein mei as tema: de takomst fan Fryslân. It wie no al de twadde kear dat de FNPjongerein syn temajûn yn it ferboude gymnastyklokaal fan debatsintrum De Bres hold. ...

FNP Fryslan
15-02-2014

Douwe Bijlsma postúm earelid EFA

Kroan op alle wurk foar Fryslân en Europa ...

FNP Fryslan
17-11-2013

Fakatuere foar stazjêr by de CMC yn Brussel

Bist jong en sikest in leuk plak as trainee yn Brussel? ...

FNP Fryslan
31-10-2013

Frysk perspektyf foar jongerein!

Sjoch it filmke fan de FNP hit 'Wurkje tegearre' fan Ruben de Vries mei Johannes Rypma, tekst oerset troch Michiel de Waal: ...

FNP Fryslan
24-09-2013

In memoriam Douwe Bijlsma

Wy binne djip rekke troch syn hastich ferstjerren ...

FNP Fryslan
15-09-2013

Temajûn Takomst fan Fryslân in grut súkses

Op 9 septimber wie yn Ljouwert de debatjûn fan de FNPjongerein mei as tema: de takomst fan Fryslân. It wie no al de twadde kear dat de FNPjongerein syn temajûn yn it ferboude gymnastyklokaal fan debatsintrum De Bres hold. Humorfol d ...

FNP Fryslan
14-09-2013

Partijblêd de Frijbûtser fan septimber no online

Oer ûnder oaren de Kampanjestart, ús takomstfisy en de FNP Tytsjerksteradiel. ...

FNP Fryslan Klik hjir om de orizjinele flyer del te heljen (grutter form
22-08-2013

Oankundiging debatjûn FNPjongerein: 'Takomst fan Fryslân'

De ôfrûne tiid is de posysje fan Fryslân flink ter diskusje steld. Sa wol Den Haach ús it leafst opheffe en ûnderbringe yn it lânsdiel Noard Nederlân. Mear as 80 procent fan de Friezen is, sa blykt út ...

FNP Fryslan
19-08-2013

Fakatuere trainee polityk meiwurker EFA-buro yn Brussel

Reagearje foar 5 septimber ...

FNP Fryslan
16-06-2013

Frijbûtser yn teken Algemiene Ledegearkomste

Yn de nijste Frijbûtser, ús FNP-blêd, in wiidweidich ferslach fan de Algemiene Ledegearkomste fan 31 maaie. ...

FNP Fryslan
27-05-2013

Ik hâld fan Fryslân; do ek?!

Wy sykje jongeren dy't mei us mei helpe en tinke wolle om jongeren te "triggerjen" oer harren bewustwêzen oer Fryslân. We tinke dat in soad jongeren hjir wol mei dwaande binne mar net witte wat foar gefolgen dat hat foar Fryslân of ...

FNP Fryslan
23-04-2013

Aksje kleurplaat 'de lêste Fryske Skoalle'

It VVD/PvdA regear hat fan de ûnderwiisried it advys krigen om allinnich noch mar grutte 100+ skoallen te hâlden, dat wol sizze dat 'er teminsten 100 bern op in skoalle sitte moatte, lytser is eins net mooglik neffens it advys. Dêr ...

FNP Fryslan
16-04-2013

Jiergearkomste EFAy yn Súd Tirol grut sukses

Fan 12 oant 14 april hat de European Free Alliance Youth (EFAy) har jierlikse gearkomste hân. Dizze kear wie it yn Súd Tirol, Noard-Itaalje.
Ek de FNPjongerein wie hjir fertsjinwurdige troch ús foarsitter Saapke Voolstra. ...

FNP Fryslan
08-04-2013

FNP, PvdA en SP wolle dúdlikheid oer begelieding Jeugdhulp

Fragen fan Steatefraksjes PvdA, SP en FNP oer pleechgesinnen dy't gjin stipe krije. ...

FNP Fryslan
11-03-2013

Ynternet fia satellyt yn Fryslân

Gau flugge ferbining yn it bûtengebiet; dat kin relatyf goedkeap, gau, mei goede ferbinings en sûnder gefaarlike strieling. ...

FNP Fryslan
05-03-2013

Olrik Bouma keazen as sekretaris-generaal EFAy Brussel!

Ôfrûne wykein wie ús aktive FNPjongerein-lid Olrik Bouma (27 jier en fan 'e Jouwer) nei Brussel ôfreizige. Hy wie dêr fanwege in sollisitaasje-ynterview foar de funksje as sekretaris-generaal fan de European Free Allian ...

FNP Fryslan
28-02-2013

Plannen fan de ûnderwiisrie grutte bedriging foar Frysk basisûnderwiis

Op 14 febrewaris presintearre de ûnderwiisrie in publikaasje dêryn sy stelden dat der grinzen steld wurde moatte oan skoallen yn tinbefolke gebieten. Yn dizze publikaasje die de rie trije oanbefelings. De earste is dat de noarm foar ophef ...

FNP Fryslan
30-12-2012

Utnoeging Nijjiersgearsit FNP 5 jan. op 'e Lemmer

De FNP-ôfdielings Skarsterlân, Gaasterlân-Sleat en Gemeentebelangen Lemsterlân noegje jimme graach út foar de nijjiersgearsit fan de FNP op sneon 5 jannewaris 2013 yn ’e Beachclub, Yndustrywei 2 op ’e Lemmer ...

FNP Fryslan
25-12-2012

Socht: nije EFAy sekretaris/koördinator

De EFA Youth (EFAy) is op syk nei in nije EFAy sekretaris / koördinator dy't wurkje wol foar de organisaasje fan 1 april 2013 ôf. Dêrom start de EFAy no de sollisitaasjeproseduere. ...

15-12-2012

FNP komt yn aksje foar Omrop Fryslân - petysje no online

"Haachske partijen behertigje Fryske belangen net goed" ...

13-12-2012

FNP wint skaadferkiezings jongerein Achtkarspelen

De jongerein hat de takomst en de FNP ek! ...

21-11-2012

Algemiene Ledegearkomste @FNPfryslan

Kommende freed om 20:30 oere is de Algemiene Ledegearkomste (ALG) fan de Fryske Nasjonale Partij. Dizze gearkomste wurdt hâlden yn it Abe Lenstra Stadion op it Hearrenfean. ...

24-10-2012

Súksesfolle FNP kaderjûn lytse skoallen

Opmaat foar nij FNP ferkiezingsprogram ...

21-10-2012

FAKATUERE trainee EFA-buro Brussel

Reagearje foar 5 novimber ...

16-07-2012

Nij bestjoer foar Die Friesen

By de Algemiene Ledegearkomste fan 14 july l.l. is it nije bestjoer fan Die Friesen keazen! ...

14-07-2012

Tessa Pander Miss Princess of the World!

Tessa Pander, FNP(jongerein) lid fan Twizel, wint twa titels mei bysûndere skuon! ...

09-07-2012

Sjoch hjir foar ynfo oer ús kursus Frysk Skriuwen (de FNP betellet dyn kursusjild!)

De FNP biedt syn leden ek foar it kommende seizoen in kursus Frysk skriuwen oan! Mear witte? Lês dan fierder! ...

14-06-2012

Fotoferslach ALG 1 juny 2012

Soad nijsgjirrige punten yn Algemiene Ledegearkomste ...

13-06-2012

Filmkes aksje tsjin opheffen stúdzje Frysk

Reportaazjes Omrop Fryslân en OOG TV: ...

12-06-2012

FNP sympoasium takomst lytse basisskoalle yn Fryslân

Moandei 11 juny Noflik Bergsma, Easterein ...

25-05-2012

Chris van Hes: Trije talen yn it ûnderwiis, takomst troch taalferskaat

Wittenskiplik ûndersyk hat oantoand dat bern dy't in meartalige opfieding krije, al tige jong trochhawwe dat taal in samling fan ôfspraken is. In gefolch hjirfan is dat se makliker frjemde talen leare kinne, dus fleksibeler yn talen binne ...

24-05-2012

Sympoasium FNP: de takomst fan de lytse basisskoallen yn Fryslân

De FNP hâldt op moandei 11 juny in sympoasium oer de takomst fan Lytse Basisskoallen yn Fryslân yn restaurant Noflik Easterein yn Easterein. ...

24-05-2012

Antwurden op fragen FNP oer stúdzje Frysk; fragen yn Twadde Keamer

De oplieding Fryske taal en Kultuer oan de universiteit fan Grins driget te ferdwinen troch in tekoart oan studinten. Fan takom stúdzjejier ôf wurdt de oplieding ûnderdiel fan in grutter ferbân en dêr wurde dosinten &oc ...

24-05-2012

Algemiene Ledegearkomste (ALG) FNP is op freed 1 juny...

... en wy wolle dêr noch mear jongerein treffe as oars, as it heal kin. Kinne wy nei de tiid ek efkes ien (twa, fiif) drinke mei-inoar, fynst net? Yn de Frijbûtser (partijblêd FNP) fan april waard de ALG fan 1 juny 2012 al oankundi ...

15-05-2012

Hero Brinkman wol flink snije yn Fryske organisaasjes en lagen

Freed 11 maaie wie Hero Brinkman yn Ljouwert om wat mear oer de 'Onafhankelijke Burger Partij' (OBP) en harren stânpunten te fertellen. Sa liet 'er witte hoe't hy tsjinoer bestjoerslagen as Provinsjale Steaten en it Wetterskip stiet; hy wol fli ...

18-04-2012

Fryske Donald Duck grut sukses

FNP jongerein is tige optein mei it sukses fan de Frysktalige Donald Duck. De 30.000 printe eksimplaren wiene yn trije dagen útferkocht, sa meldt de Afûk (de Algemiene Fryske Ûnderrjocht Kommisje). It earste eksimplaar waard yn Spo ...

05-04-2012

Fragen Earste Keamer oer stúdzje Frysk Grins

Earste Keamerlid Kees de Lange (OSF) stelt op oanstean fan de FNP skriftlike fragen oer it ferdwinen fan de haadfakstúdzje Frysk oan de Ryksuniversiteit yn Grins (RUG). ...

02-04-2012

Fotoferslach EFA-kongres 2012 yn Ljouwert

Besjoch hjirûnder de foto's en taspraken fan CdK John Jorritsma en FNP foarsitter Nynke Beetstra. It filmkje lit it iepeningswurd sjen fan FNPjongerein foarsitter Saapke Voolstra. ...

31-03-2012

Winner priisfraach 1e ljipaai bekend

Op 9 maart lêstlyn hat de FNPjongerein in priisfraach hâlden oer wannear't it earste ljipaai yn Fryslân fûn wurde soe. De winner fan dizze priisfraach is... ...

20-03-2012

Foech Frysk taalûnderwiis moat by de provinsje

De FNP jongerein wolle dat it foech foar it Frysk taalûnderwiis by de provinsje komt. Dêrom tsjinje wy dizze wike (23 maart) op de Algemiene Gearkomste fan de EFA youth in moasje yn om Europeeske stipe te krijen. ...

19-03-2012

Antwurd op fragen FNP oer (digitale) stimulâns Fryske jeugdliteratuer

De Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe moandei 19 maart antwurd jûn op de troch de FNP stelde fragen oangeande Fryske jeugdliteratuer: ...

16-03-2012

Ryk moat stúdzje Frysk yn Grins oerein hâlde

Der binne garânsjes jûn yn in Bestjoersôfspraak, dat it Ryk moat soargje dat de stúdzje Frysk oan de Ryks Universiteit yn Grins (RUG) bestean bliuwt. ...

24-02-2012

FNP wol (digitale) stimulâns Fryske jeugdliteratuer

Der binne te min goede Frysktalige boeken foar de jeugd fan 6-16 jier. Dat stelt de Steatefraksje fan de FNP yn fragen oan deputearre De Vries. ...

15-01-2012

Saapke (FNPj foarsitter) op Omrop Fryslân radio en TV foar #FNP50jier

It 50-jierrich jubileum fan de Fryske Nasjonale Partij waard juster troch hûnderten FNP-ers fierd mei in sympoasium en gesellige jûn yn Earnewâld. Foarôfgeand oan dit jubileumfeest mar ek op de dei sels binne ferskate FNP-ers ...

20-12-2011

Adressen e-post en webside binne fernijd!

De FNP is dwaande om de websiden en e-posadressen fan ôfdielingen oersichtliker te krijen. Nei oanlieding dêrfan binne wy as FNPj fan no ôf te berikken fia ûndersteande gegevens: ...

05-11-2011

Utnoeging en wurklist ledegearkomste FNPj (18 novimber)

Freed 18 novimber om 20:00 oere binne ús FNPj-leden (dat binne de FNP-leden fan 30 jier en jonger) tige wolkom op it FNP-partijhûs yn Ljouwert foar de alderearste ledegearkomste fan de FNPjongerein. ...

01-11-2011

FNPj lid keazen as stazjêr by EFA yn Brussel

Olrik Bouma (25) fan De Jouwer is keazen as stazjêr by de Europeeske Frije Alliânsje (afgekort EFA: European Freedom Alliance). Olrik is neist skaadfraksje- en bestjoerslid fan FNP ôfdieling Skarsterlân ek in FNPj'er en hat se ...

19-10-2011

Jongereinkeet Koudum bliuwt iepen

Lês fierderop yn it Nijs op ús webside de berjochten oer ús stipe oan jongereinketen (en wat ús oanbelanget net 'sûpketen'). Tiisdei 18 oktober oanslútend dêrop it folgjende nijs by Omrop Fryslân: ...

12-10-2011

EFA konferinsje yn 2012 nei Fryslân

Brussel - De FNP hat mei súkses de EFA-konferinsje yn 2012 nei Fryslân ta helle. De FNP wie al in goed healjier kandidaat en 11 oktober hat it bestjoer fan de Europarlemintspartij EFA (Europeeske Frije Alliânsje) besluten dat de yn ...

19-09-2011

Oerlis bestjoer en Steatefraksje mei senator Kees de Lange

Kees de Lange is de nije senator foar de FNP. Hy folget Hindrik ten Hoeve op, dy't acht jaar Earste Kamerlid west hat. Ferline wike hiene Bestjoer en Steatefraksje in earste moeting mei ús nije fertsjintwurdiger. ...

18-09-2011

Demokrasy yn ferfal?

Artikel fan de partijfoarsitter yn de nije Frijbûtser: 'It folk regeart hieltyd minder, want ús keazen fertsjintwurdigers komme hieltyd fierder fan ús ôf te stean.' ...

16-09-2011

No folút foarút mei Europa

Europa is dizze dagen op in krúsjaal punt bedarre. De finansjele en ekonomyske krisis twinge Europa en Nederlân om no flinke stappen foarút te setten. Wat foarhinne ûnbesprekber like is no needsaak om Europa finansjeel, ekon ...

27-07-2011

Fakatuere Brussel: Presidint EFAjongerein

De jongerein fan de Europeeske Frije Alliânsje siket in nije ''tydlike'' presidint. ...

09-06-2011

Fakatuere yn Brussel

De Europeeske Frije Alliânsje siket in trainee foar 5 moanne. ...

26-05-2011

FNPjongerein stipet beslút Ried fan Steat

De FNPjongerein (FNPj) is bliid mei it beslút fan de Ried fan Steat yn De Haach, dat de gemeente Súdwest-Fryslân net hoecht op te treden tsjin de jeugdketen yn de eardere gemeente Wymbritseradiel. ...

20-04-2011

FNPj net akkoard mei halje-trawalje foarstelde presidint EFAy

Op sneon 16 april waard yn Mariahamn op de Ålandeilannen in gearkomste hâlden fan de European Free Alliance Youth (EFAy). Us eigen FNPj foarsitster Saapke Voolstra hat dêr hinne west as ôffurdiging fan de FNPj. ...

02-03-2011

IK HÂLD FAN FRYSLÂN (de Harmony, Ljouwert)

Fannacht wie de FNPj oanwêzich op it ferkiezingsfeest The Choice yn de Harmony yn Ljouwert. Fansels hienen wy ús "Ik hâld fan Fryslân!" boerd ek wer by ús en ferskiedende woenen wol sjen litte dat sy fan Fryslân ...

02-03-2011

Earste FNPers hawwe har stim fannacht útbrocht

De earste FNPers hawwe har stim fannacht útbrocht. ...

27-02-2011

IK HÂLD FAN FRYSLÂN (de Kaden, Drachten)

Hjir stean de foto's dy't sneon 26 febrewaris makke binne op de Kaden mei it "Ik hâld fan Fryslân!" boerd. Wolst ek mei it boerd op de foto? Kom dan tiisdeinacht nei THE CHOICE yn de Harmonie yn Ljouwert! ...

14-02-2011

Hjoed is it Falentijn

“de ien hâldt fan útgean yn de stêd en de oar hâldt fan gekjage op it plattelân, mar wy hâlde fansels allegearre fan Fryslân” of “oftst no wennest yn de stêd of op it plattelân; ...

07-02-2011

Jongereinketen net ferbean yn Wymbritseradiel (no SWH)

Yn desimber wie by de Ried fan Steat (hjirnei RS) in sitting oer it ketebelied fan de gemeente Wymbritseradiel (no Súdwest Fryslân). By de sitting wie de FNPjongerein ek fertsjintwurdige. De útspraak fan de RS wie dizze wike. ...

14-01-2011

Nijsbrief fan de FNPJ

de nije edysje fan de paadsljochter ...

13-12-2010

FNP jongerein mei jeugd Wymbrits nei Rie fan Steat

Harksitting oer belied jongereinketen ...

19-09-2010

Protte belangstelling foar FNP-jongerein

Keetrapport yn 30% fan Fryske gemeenterieden bepraat ...

02-07-2010

Trainee socht foar EFA Centre Brussel

Reagearje foar 1 augustus 2010 ...

20-05-2010

Fakatuere jongereinkoördinator EFA youth

Sollisitearje foar 4 juny ! ...

14-01-2010

FNP-jongerein: PvdD doch jim húswurk!

De 'Partij voor de Dieren' fernuveret him oer it feit dat oare partijen mei inisjativen foar it ljipaaisykjen komme. De FNP is as griene partij altyd foar in goede ferstânhâlding tusken boer en bist. Yn desimber hat de FNP-jongerein op Eu ...

30-08-2009

FNP-jongerein presintearret rapport oer keten yn Fryslân

De keten yn Fryslân ha de ôfrûne jierren faak yn it nijs west. De klam lei benammen op problemen lykas drank- en drugsgebrûk. ...

15-04-2009

FNPjongerein nei Algemiene Ledegearkomste EFAy

Op tongersdei 26 maart 2009 wie yn Barselona de algemiene ledegearkomste fan de EFAyouth. De gearkomste wie foar de jongereinorganisaasjes fan de politike partijen dy't oansletten binne by de EFA. ...

19-09-2011 - Oerlis bestjoer en Steatefraksje mei senator Kees de Lange Lês mear >>
18-09-2011 - Demokrasy yn ferfal? Lês mear >>
16-09-2011 - No folút foarút mei Europa Lês mear >>
27-07-2011 - Fakatuere Brussel: Presidint EFAjongerein Lês mear >>
09-06-2011 - Fakatuere yn Brussel Lês mear >>
26-05-2011 - FNPjongerein stipet beslút Ried fan Steat Lês mear >>
20-04-2011 - FNPj net akkoard mei halje-trawalje foarstelde presidint EFAy Lês mear >>
02-03-2011 - IK HÂLD FAN FRYSLÂN (de Harmony, Ljouwert) Lês mear >>
02-03-2011 - Earste FNPers hawwe har stim fannacht útbrocht Lês mear >>
27-02-2011 - IK HÂLD FAN FRYSLÂN (de Kaden, Drachten) Lês mear >>
14-02-2011 - Hjoed is it Falentijn Lês mear >>
07-02-2011 - Jongereinketen net ferbean yn Wymbritseradiel (no SWH) Lês mear >>
14-01-2011 - Nijsbrief fan de FNPJ Lês mear >>
13-12-2010 - FNP jongerein mei jeugd Wymbrits nei Rie fan Steat Lês mear >>
19-09-2010 - Protte belangstelling foar FNP-jongerein Lês mear >>
02-07-2010 - Trainee socht foar EFA Centre Brussel Lês mear >>
20-05-2010 - Fakatuere jongereinkoördinator EFA youth Lês mear >>
14-01-2010 - FNP-jongerein: PvdD doch jim húswurk! Lês mear >>
30-08-2009 - FNP-jongerein presintearret rapport oer keten yn Fryslân Lês mear >>
15-04-2009 - FNPjongerein nei Algemiene Ledegearkomste EFAy Lês mear >>
02-04-2009 - FNPJ online! Lês mear >>
2023 FNP Fryslân - Disclaimer