NIJS

Tag: Algemien


FNP Fryslan
07-04-2016

Ferslach fan de fernijde opstartjûn fan de FNPj op 11 desimber 2015 yn "it Smelnehûs" yn Drachten.

Jetske Lysbeth fan it Haadbestjoer hjit alle  oanwêzigen fan herte wolkom  yn de boargemasterkeamer fan it eardere gemeentehûs fan Drachten.  Tefoaren binne safolle mooglik jonge leden telefoanysk befrege hoe't hja tsj ...

FNP Fryslan
05-04-2016

Temajûn Takomst fan Fryslân in grut súkses


 


Op 9 septimber wie yn Ljouwert de debatjûn fan de FNPjongerein mei as tema: de takomst fan Fryslân. It wie no al de twadde kear dat de FNPjongerein syn temajûn yn it ferboude gymnastyklokaal fan debatsintrum De Bres hold. ...

FNP Fryslan
15-02-2014

Douwe Bijlsma postúm earelid EFA

Kroan op alle wurk foar Fryslân en Europa ...

FNP Fryslan
17-11-2013

Fakatuere foar stazjêr by de CMC yn Brussel

Bist jong en sikest in leuk plak as trainee yn Brussel? ...

FNP Fryslan
31-10-2013

Frysk perspektyf foar jongerein!

Sjoch it filmke fan de FNP hit 'Wurkje tegearre' fan Ruben de Vries mei Johannes Rypma, tekst oerset troch Michiel de Waal: ...

FNP Fryslan
24-09-2013

In memoriam Douwe Bijlsma

Wy binne djip rekke troch syn hastich ferstjerren ...

FNP Fryslan
15-09-2013

Temajûn Takomst fan Fryslân in grut súkses

Op 9 septimber wie yn Ljouwert de debatjûn fan de FNPjongerein mei as tema: de takomst fan Fryslân. It wie no al de twadde kear dat de FNPjongerein syn temajûn yn it ferboude gymnastyklokaal fan debatsintrum De Bres hold. Humorfol d ...

FNP Fryslan
14-09-2013

Partijblêd de Frijbûtser fan septimber no online

Oer ûnder oaren de Kampanjestart, ús takomstfisy en de FNP Tytsjerksteradiel. ...

FNP Fryslan Klik hjir om de orizjinele flyer del te heljen (grutter form
22-08-2013

Oankundiging debatjûn FNPjongerein: 'Takomst fan Fryslân'

De ôfrûne tiid is de posysje fan Fryslân flink ter diskusje steld. Sa wol Den Haach ús it leafst opheffe en ûnderbringe yn it lânsdiel Noard Nederlân. Mear as 80 procent fan de Friezen is, sa blykt út ...

FNP Fryslan
19-08-2013

Fakatuere trainee polityk meiwurker EFA-buro yn Brussel

Reagearje foar 5 septimber ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer