NIJS   02-04-2009


FNPJ online!

Nei in oardel jier FNP Jongerein waard it no tiid foar in eigen plak op de webside.

Wy ha yn dat oardel jier aardich wat aktiviteiten organisearre en meiholpen oan de kampanje foar de wetterskipsferkiezings. Oer ús aktiviteiten binne tige positive stikken yn ‘e parse skreaun. Fansels giet it ús yn it foarste plak om de Fryske jongerein. De mieningen fan de jongerein oer bygelyks starterswenten, wurk en identiteit binne tige belangryk foar ús. Dêrom sille wy mei ús kommende aktiviteiten noch mear nei de jongerein ta. Om jim dêr fan op ‘e hichte te hâlden ha wy no in plak dêr’t jim ús fine kinne.Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer