NIJS   20-12-2011


Adressen e-post en webside binne fernijd!

De FNP is dwaande om de websiden en e-posadressen fan ôfdielingen oersichtliker te krijen. Nei oanlieding dêrfan binne wy as FNPj fan no ôf te berikken fia ûndersteande gegevens:

 e-post:  jongereinfnp.frl
 webside:  http://jongerein.fnp.frl

 

Wy wolle jim freegje ús nije kontaktgegevens sa gau as mooglik oer te nimmen yn jim (digitale) kontaktlist en/of blêdwizers. Wy sille de kommende tiid op de âlde en nije adressen berikber wêze, mar mei in pear moanne sille de âlde adressen ferdwine.Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer