NIJS   16-04-2013


Jiergearkomste EFAy yn Súd Tirol grut sukses

Fan 12 oant 14 april hat de European Free Alliance Youth (EFAy) har jierlikse gearkomste hân. Dizze kear wie it yn Súd Tirol, Noard-Itaalje.
Ek de FNPjongerein wie hjir fertsjinwurdige troch ús foarsitter Saapke Voolstra.


Saapke Voolstra FNPjongerein by EFAy gearkomste april 2013Fuort op de earste dei fan de gearkomste hie de FNPj al grut sukses. De beide moasjes dy't wy yntsjinne hienen oer de ûndergrins fan it learlingenoantal yn it basisûnderwiis en in moasje oer it bestean bliuwe fan de provinsje Fryslân sa as dy no is, binne mei in grutte mearderheid oannaam. Neist ús moasjes binne der ek moasjes oannaam oer Fracking (winnen fan Skaaljegas), in moasje oer dat de steat Spanje har net bemuoie moat mei de Westlike Sahara, oer it fredeproses yn de Baskyske lannen, oer mear demokrasy yn Europa as ynstitút en ta beslút ek in moasje oer in oar jierliks finansjeel kader foar in nije Europeeske uny.

 

Fierders wie dizze gearkomste ek de earste gearkomste foar FNPjongerein lid Olrik Bouma as koördinator en sekretaris-generaal foar de EFAy. Neist dat, is der ek in nij bestjoer keazen. Dit bestjoer is ek fuort oan it wurk setten mei it begjinnen te skriuwen fan in nij manifest foar de Europeeske ferkiezings yn 2014. Om de bestjoersleden der net allinnich foar te setten, binne der wurkgroepen opset oer ferskate ûnderwerpen. De FNPj wol fansels graach meitinke oer dit manifest en hat beslúten dat wy in bydrage jaan sille oan alle 6 de wurkgroepen.

 

Op dizze algemiene jongereingearkomste wienen 17 minderheden fertsjinwurdige út hast alle lannen fan de Europeeske Uny. Yn deselde dagen waard ek de algemiene gearkomste fan de EFA hâlden, dat is de memmepartij fan de EFAy. Ek hjir wienen fertsjinwurdigers fan de FNP oanwêzich: Annigje Toering, Sybren Posthumus en Douwe Bylsma. Fan in ferslach fan dizze gearkomste ferwize wy jimme graach troch nei de webstek fan de FNP: klik hjir om dit ferslach te lêzen.

 

Foto gearkomste EFAy april 2013
Ûnder de gearkomste.

 

Groepsfoto EFAy gearkomste april 2013
In groepsfoto mei de fertsjinwurdigers en bestjoer EFAy 2013.

 

Olrik Bouma FNPjongerein as EFAY secetaris generaal 2013
FNPjongereinlid Olrik Bouma yn aksje as nije EFAy sekretaris-generaal.

 

Foar mear foto's fan Egon Zemmer, sjoch:
dizze Flickr side

 Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer