NIJS   27-05-2013


Ik hâld fan Fryslân; do ek?!

Wy sykje jongeren dy't mei us mei helpe en tinke wolle om jongeren te "triggerjen" oer harren bewustwêzen oer Fryslân. We tinke dat in soad jongeren hjir wol mei dwaande binne mar net witte wat foar gefolgen dat hat foar Fryslân of wat se kieze moatte mei de ferkiezings yn novimber 2013.

 

Ik hald fan Fryslan

Do ek?!

 

- Hoe sjogge jongeren oan tsjin it plan fan in noardlik lânsdiel?

 

- Moat der mear eigen foech foar Fryslân komme?

 

- Hoe sjocht men tsjin duorsome enerzjy oan en hoe soe dat yn Fryslân der út sjen moatte?

 

By dizze de oprop om hjir yn mei te tinken en mei in groep yn opfallende wize hjir ynfolling oan te jaan!

 

Kontakt

Bert Kroes: egbertjan.kroesfnp.frl

Cor Jonkman: cor.jonkmanfnp.frl

Of by dosint Henk Wolf (NHL)

 Tags

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer