30-05-2012 - Kânsen gripe
As wy kieze koenen hoe't Europa der oer 50 jier út sjen moat, dan soenen wy ús talizze wolle op in Europa fan de regio's. Regio's mei in gruttere autonomy, en mei in sintraal bestjoer yn Brussel foar mienskiplike saken.

25-05-2012 - Trije talen yn it ûnderwiis: takomst troch taalferskaat (maaie 2012)
Mear foardielen yn de takomst foar learlingen troch meartalich ûnderwiis. In foarbyld út Fryslân:

24-01-2011 - FNPj Keterapport (2009)
Yn 2009 hat de FNPj in rapport skreaun oer 11 keten yn Fryslân. Elke keet is apart besocht om de sin en ûnsin oer it tema keten better yn kaart te bringen. It suksesfolle 'keterapport' fan de FNPj hat dêrnei mar leafst yn alve gemeenterieden op it aljemint west. Klik op 'FNPj Keterapport (2009)' om it del te heljen en troch te lêzen.

2023 FNP Fryslân - Disclaimer