FNPj Keterapport (2009)

Yn 2009 hat de FNPj in rapport skreaun oer 11 keten yn Fryslân. Elke keet is apart besocht om de sin en ûnsin oer it tema keten better yn kaart te bringen. It suksesfolle 'keterapport' fan de FNPj hat dêrnei mar leafst yn alve gemeenterieden op it aljemint west. Klik op 'FNPj Keterapport (2009)' om it del te heljen en troch te lêzen.

Johannes Kramer FNP en Saapke Voolstra FNPjongereinOp de foto hjirneist: FNPjongerein foarsitter Saapke Voolstra oerlanget it rapport oer jongereinketen op it plattelân oan it doetiidske Steatefraksjelid Johannes Kramer (hjoeddeisk deputearre fan Fryslân).

 Downloads:
FNPj keterapport (2009) delhelje


2023 FNP Fryslân - Disclaimer