NIEUWS   19-03-2012


Antwoord op vragen FNP over (digitale) stimulans Friese jeugdliteratuur

De Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben maandag 19 maart antwoord gegeven op de door de FNP gestelde vragen over Friese jeugdliteratuur:

jonges fan gaasterlan"Leeuwarden, 14 maart 2012

 

Geachte mevrouw Toering,

 

Als antwoord op uw schriftelijke vragen naar aanleiding van het opiniestuk van Sigrid Kingma in het Friesch Dagblad van 18 februari jl. over Friestalige jeugdliteratuur, binnengekomen op 24 februari en ingeboekt onder nummer 994118, op grond van artikel 39 van het Regelement van Orde, delen wij u het volgende mee:

 

1.    Hebben GS kennis genomen van het opinie artikel van Sigrid Kingma in het Friesch Dagblad van 18 februari jl.? 

Ja, dat hebben wij. Het opiniestuk is de schriftelijke neerslag van een lezing in het kader van het Literêr Sirkwy (Literair Circuit). Literêr Sirkwy is een activiteit van o.a. it Skriuwersbûn (de Schrijversbond). De bond krijgt een budgetsubsidie van de provincie. In het kader van de regeling Activiteiten Friese Literatuur is specifiek subsidie toegekend aan de activiteit Literêr Sirkwy.

 

2.    Herkennen GS haar, net als de FNP, in de conclusies van haar onderzoek en het artikel, namelijk dat: a. er behoefte is aan meer Friese boeken/literatuur voor de leeftijdscategorie tussen 6 en 16 jaar omdat kinderen er zelf naar vragen;  b. de provincie Fryslân via aparte budgetten voor boeken voor verschillende leeftijden een stimulerende rol kan hebben op de uitgave van het aantal jeugdboeken?  

a.    Wij constateren dat er voor de leeftijdsgroep tot en met 12 jaar een behoorlijk aanbod is aan Friestalige boeken, maar signaleren ook dat het aanbod voor de leeftijdsgroep daarboven (jeugdliteratuur), net als doet blijken uit het door u aangehaalde opiniestuk, minder groot is.

b.    De regeling Uitgeven Friestalige literatuur staat ook open voor Friestalige jeugdliteratuur. Wij kunnen uitgevers echter niet voorschrijven voor welke boeken zij subsidie willen aanvragen. 

 

3.    Zijn GS voornemens om haar verder te oriënteren op de aangegeven problematiek en daar bij de nieuw te verschijnen Taalnota op terug te komen?

In plaats van een nieuwe Taalnota, komt er een nieuwe, integrale beleidsnota voor cultuur, taal en onderwijs, voor de periode vanaf 2013. In die nota zal ook het literatuurbeleid worden meegenomen. Wij zullen de door u benoemde problematiek over (het gebrek aan) jeugdliteratuur daarbij betrekken. Wij zien op dit punt ook een duidelijke relatie met ons beleid over het Fries in het onderwijs. 

 

4.    Zijn DS voornemens om voorafgaand aan de behandeling in Commissie en Staten van de in 2012 (?) te verschijnen nieuwe Taal- en Cultuurnota de Provinciale Staten te informeren over de bestaande en mogelijk nieuwe taalbevorderingsmiddelen voor de wat oudere jeugd tussen 6 en 16 jaar?
De Staten zijn via de brief van 6 maart jl. geinformeerd over het proces over de nieuwe integrale beleidsnota voor cultuur, taal en onderwijs. Het doel is dat die nota nog in 2012 door de Staten kan worden behandeld. De Staten zulle ook bij het voortraject worden betrokken. Het door u hierboven genoemde punt kan deel uitmaken van uw inbreng bij zulke expert meetings. Wij gaan er van uit dat wij u zo voldoende hebben geinformeerd.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

       

J.A. Jorritsma, voorzitter

drs. A.J. van den Berg, secretaris"

Bron en vrij vertaald naar: www.fryslan.nl

 

Zie ook het volgende artikel op deze website:
"FNP wil (digitale) stimulans Friese jeugdliteratuur" (24 febr 2012)

 Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer